Thông tin về chúng tôi – About – Trang thông tin về cửa hàng CoomDream Store và các tác giả, các nhà quản lý cửa hàng. Bạn có thể liên hệ trực tiếp cho người quản lý tại đây.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.